Refusjon veilysutgifter

Søknad om delvis dekning av merutgifter for veilys i private veier.

 

Til eiere av private veier med veilys

Bærum kommunestyre har gjort vedtak om at kostnader for drift av veilys langs private veier i kommunen, skal dekkes av veieiere. Disse kan være boligsameier, huseierforeninger, gruppe med bruksrett til vei eller enkeltperson.

Hafslund Nett har sendt tilbud til de samme om å overta driftsansvaret etter fastsatte takster. Det er den enkelte veieier som er ansvarlig for at slik kontrakt inngås.  

For delvis dekning av de merutgifter som ordningen medfører, er det også for 2009 tildelt midler. Fordelingen administreres av Bærum Velforbund.

 

Delvis dekning av merutgifter

Refusjon vil skje ut fra forholdet mellom de samlete, innkomne kravene og disponibel ramme.

Søknaden må inneholde navn, adresse og kontonummer for ansvarlig veieier, beløp som er utgangspunkt for søknaden og veiens beliggenhet. Kopi av gyldig kontrakt med Hafslund Nett som viser driftskostnad og lampepunkter må legges ved første gangs søknad. For veiholdere som ble tildelt midler for 2008 er det tilstrekkelig å sende melding som bekrefter tidligere rapporterte opplysninger, ev. endringer,  samt kvittering for betalte utgifter i 2009.

 

Søknadsfrist er 1. november 2009

 

Søknad sendes til

 

Bærum Velforbund, Postboks 36, 1318 Bekkestua .

 

Har du spørsmål, kan du benytte e.mailadresse sennes@online.no.