VEDTEKTER FOR TANUM VEL

(Vedtatt på årsmøtet den25. mai 1962, endret i årsmøte den 6. februar 1984,29. mars 1990 og 8. mai 2003)

§1 Navn

Foreningens navn er Tanum Vel

§2 Formål m.v.

Tanum Vel er en partipolitisk uavhengig og trøytral forening av alle huseiere og leieboere innen Tanum Vels område.

Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og medlemmenes trivsel og sikkerhet.

Vellet kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

Videre skal foreningen ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.

Ifølge rammeavtale mellom Bærum kommune og velforeningene i kommunen er Tanum vel innen sitt geografiske område gitt status som det primære samarbeidsorgan for kommunen når det gielder saker som berører det ytre miljø eller på annen måte er av spesiell interesse for lokalbefolkningen.

Foreningen skal også ivareta natur- og miljøvernhensyn i vellet virkeområde og i den daglige drift.

Vellet er en selveeiende og frittstående juridisk person med begrenset ansvar for gield.

§ 3 Geografiske område

Velforeningens geografiske område er inntegnet på et vedlagt kart og inngår som en del av vedtektene.

§ 4 Medlemsskap, kontingent og stemmerett

Enhver som bor, evenfuelt har eiendom, innen vellets geografiske område, kan bli medlem av vellet. Medlemskapet kan også omfate huseierforeninger, borettslag og institusjoner m. v som i denne forbindelse hver er å betrakte som en person

Medlemsskapet er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt.

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Betalt kontingent for siste regnskapsår er en betingelse for stemmerett. Stemmerettsalderen er l8 år og ingen kan stemme med fullmakter fra andre medlemmer.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlemmer av vellet. Strykes et medlem, kan vedkommende ikke tas opp igien som medlemfør skyldig kontingent er betalt.

Hvert medlemskap som huseier eller leieboer gir en stemme, selv om vedkommende medlem (huseier) står som eier av og eventuelt betaler kontingent for flere hus ogleller særskildte husnummer.

§5-

Styret

Velforeningen

ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene.

Varamedlemmene kan møte

samtlige styremøter. Videre iverksetter styret årsmøtets vedtak og bestemmelser.

Styret

står for velforeningens daglige ledelse, overvåker vellets interesser og ivareta medlemmenes interesser ovenfor andre instanser samt representerer vellet utad. Styret avgir skriftlig årsberetning og revidert regnskap til årsmøtet

Styret har disposisjonsrett over

vellets midler og rett til å bevilge beløp til vellets formåI.

Større

bevilgninger avgiøres av årsmøtet. Alle utbetalinger skal anvises av leder og kasserer i fellesskap. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

Styret velges

av årsmøtet og skal bestå av leder, nestleder, kasserer og minst to styremedlemmer. Leder velges direkte, mens styret kan selv fordele de øvrige verv. Det skal også velges to 2 varamedlemmer til styret.

Styret

er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, deriblant leder eller nestleder.

Styret holder møte

ofte som det er nødvendig. Leder, eller i dennes fravær nestleder, administrerer styrets møter. Styrebeslutning krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. Alle saker og all korrespondanse legges frem på styremøtet. Styrets vedtak protokolleres i form av styrereferat.

Større

aktuelle saker fremlegges på årsmøtet eller medlemsmøte. Styret kan imidlertid selv behandle og avgiøre saker som krever hurtig behandling og som av den grunn ikke kan fremlegges på årsmøtet.

§6-

Valgkomite

Vellet

skal ha en valgkomité som skal bestå av 3 medlemmer og 1 varamedlem. Den som har vært lengst i valgkomiteen (3. året) fungerer som formann, og går ut av valgkomiteen.

Varamedlemmet

trer inn året etter. Hvert år velges nytt varamedlem til valgkomiteen.

§7-

Årsmøtet

Vellets

høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av mai maned.

Styret

innkaller alle medlemmene til årsmøte med minst 2 ukers va¡sel. Innkallingen skal inneholde styrets årsberetning, revidert regnskap for foregående år og saker til behandling på årsmøtet.

Innkalling

til år smøte og medlemsmøte skjer ved skriftlig underretning til alle medlemmene.

§ 8- Stemmegivning m.v. årsmøtet

Forslag

som ønskes behandlet årsmøtet skal sendes styret innen 1 uke før årsmøtet.

Vedtak

fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte medlemmene. Ved stemmelikhet avg¡ør lederens dobbeltstemme. Saker som tas opp under eventuelt kan ikke settes under avstemning. Endring i vedtektene krever 2/3 flertall. Det føres referat fra årsmøtet.

§9-

Årsmøtets oppgave

Årsmøtet skal etter åpning:

1.

Godkjenne alle stemmeberettigede medlemmer
2. Velge dirigent og referent.
3.
Velge to medlemmer i tillegg til dirigent til å undertegne protokollen.
4. Godkjenne sakslisten.

Behandle:

1. Styrets

årsberetning
2. Vellets regnskap i revidert stand
3. Behandle innkomne forslag.
4. Fastsette kontingent
5. Vedta vellets budsjett.

Velge:

1.

Leder for ett år
2. Fire styremedlemmer for to år, hvorav to det første året og to det andre året, og første og andre varamedlem for ett år.
3. To revisorer blant medlemmene
4. Valgkomité tre medlemmer samt et varamedlem

§

10- Medlemsmøte eller ekstraordinært årsmøte

Medlemsmøte

eller ekstraordinært årsmøte kan berammes av styret eller skal holdes når minst 10%   av medlemmene krever det med skriftlig henvendelse til styret. Alle medlemmer innkalles skriftlig til møte med minst 8 dagers varsel.

Ekstraordinært

årsmøte har bare besluttende myndighet i de saker som er nevnt i innkallingen.

Vedtak

fattes med alminnelig flertall. Det føres referat framøte.

Medlemsmøter avholdes

når det foreligger viktige saker som befolkningenbør orienteres om, når styret frnner det ønskeligâdrøfte en sak i et videre forum og høre medlemmenes synspunkter eller når det uttrykkes ønske om et slikt møte fra kommunenes side. Eventuelle avstemninger på slike medlemsmøter er bare veiledende for styret ved den videre behandling av vedkommende sak.

§

11- Vedtektsendringer

Vedtektsendringer

krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer og vedtas på ordinært eller ekstraordinært âtrsmøte. Endringen trer i kraft umiddelbart.

§

12- Oppløsning

Oppløsning

av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 213 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket gientas med2l3 flertall.

Forslag om oppløsning må

være innkommet til styret minst 6 uker før årsmøtet.

I

tilfelle oppløsning blir vellets midler å anvende etter nærmere bestemmelse til beste for vedkommende velområde i samarbeid med Bærum kommune.

Sammenslutning med

andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.

Vedtak

om sammenslutning/deling og nødvendig vedteksendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsen om vedteksendring ($ 11). Styret skal i den forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.