Ridehall på Asyltomten - uttalelse fra Fylkesmannen

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE  sentraladministrasjonen

Bærum kommune -Gbnr 59/12 -Vestmarkveien 75 -uttalelse til byggesak -ridehus

Fylkesrådmannen viser til oversendelse datert 14.03.11 av søknad om dispensasjon fra kornmuneplanens arealdel § 11 om bebyggelse i LNF-ornråder. Det vises ogsa til kommunens e-post 13.04.11 med bekreftelse for utsatt frist for uttalelse satt til 28.04.11.

Beskrivelse av plan-og vernestatus, samt kulturmiljø

Eiendommen ligger i et ornråde avsatt til landbruks-, natur-og friluftsformaI (LNF). (plan-og rniljøutvalget i Bærum vedtok 24.4.2008 at all aktivitet innen 31.12.10 (tidligere asylmottak) pa området skal opphøre og flyttes, og arealene tilbakeføres til sitt opprinnelige utgangspunkt).

§ 11 i kornmuneplanens bestemmelser sier: "1 LNF-områder tillates bare bebyggelse og tiltak tilknyttet stedbunden næering. (..) Ny bebyggelse tilknyttet drift av landbruksområder skal som hovedregel plasseres i tilknytning til eksisterende gårdstun og utformes i tråd med lokal byggeskikk. 1 LNF-områder med kulturminneinteresser skal lle tiltak lokaliseres og utredes slik at gårdsbebyggelse og landskapets karakter opprettholdes. Karakteristiske trekk i kulturlandskapet, som topografi, trerekker, veifar, bruer, landskapsrom, vegetasjon og steingjerder og lignende skal ivaretas. "

Eiendornmen ligger innenfor et

kulturlandskap med spesiell hey verneverdi - Tanumplataet, jf Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. I Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer er Tanum kirkeveier og Tanumplataet omtalt som kulturmiljøer og kulturlandskap av nasjonal og/eller regional verdi.

14.04.09 ble det varslet igangsatt planarbeid med kommunedelplan for Tanumplatået og Hornimarka. I planprograrnmet beslaives omradet slik:

"Tanumplataet er et kulturlandskap av lokal, regional og nasjonal verneverdi og har status som ett av de 15 nasjonale verneverdige kulturlandskap i Norge (Fylkesmcmnen Oslo og Akershus, 1994). I Akershus er Tanumplattiet registrert som et av de mest bevaringsverdige kulturlandskapsomradene og i Bærum kommune er Tanumplatået ett av fem større sammenhengende landbruksområder /kulturlandskaper med spesiell høy verneverdi." Formålet med planarbeidet er; "a ta vare på et større, sammenhengende og helhetlig kulturlandskap ved å sikre verdiene knyttet til dette landskapet; kulturminner, biologisk mangfold, geologi, friluftsliv, pedagogiske verdier, landskapsestetikk og opplevelser ",

Eiendommen ligger like inntil

Bjerketun som er avmerket som bevaringsverdig kulturmiljø i kornmunens kulturvernplan. I forbindelse helse og omsorgsdepartementets landsvernplan, jf. Riksantikvarens brev av 17.3.11, er samtlige bygninger på Bjerketun foreslatt fredet Of. kulturminnelovens § 22 A og forvaltningslovens Kap III). (Se vedlegg). Formålet er å bevare Bjerketun som et verdifullt eksempel på utviklingen av bamevernsinstitusjonene i perioden 1900 - 1962. (I tillegg var det i perioden 1839-1900 lærerseminar). Fredningen omfatter kun bygningene. I vurderingen fremheves at arkitekt Christian Heinrich Grosch' bygninger gir anlegget en arkitekturhistorisk tilleggsverdi.

Beskrivelse av tiltaket

Det søkes om a oppføre et ridehus pa 2100 m2 som skal romme stall og ridehall på gbnr. 59/12. Mønehøyder er ikke oppgitt. Det foreslas i tillegg ridebane og luftegarder for hestene, samt parkeringsplass. Anlegget foreslas lagt pa den tidligere tomta til Tanum asylmottak. Tiltaket er vurdert ut frc. fylkeskommunens rolle som regional planrnyndighet og som fagmyndighet for kulturminnevem. Tiltaket er vurdert i henhold til plan-og bygningsloven kap. 19

"Dispensasjon ". Fylkesradrnannen har følgende merknader:

Automatisk fredete kulturminner

Omradet er ikke befart. Uttalelsen gis pa grunnlag av arkivmateriale. Det er ingen registrerte fornminner innenfor området. En nærmere utredning av fornminneinteressene anses som nødvendig.

Fylkesrådmannen gjør oppmerksom på at det kan være ukjente fornminner i området. Ved eventuell innvilgelse av dispensasjon bes kommunen gjøIe tiltakshaver oppmerksom på at alle fornminner er fredet, ogsa slike som ikke er registrert. Dersom man støter pa et fomminne, skal anleggsarbeidet straks stanses i den utstrekning det befører fornminnet eller dets sikringssone på 5 meter. Rette myndighet, Akershus fylkeskommune, skaI straks varsles i henhold til kulturminneloven § 8, 2. ledd.

Nyere tids kulturminner

I planprogrammet til kommunedelplanen vises det til at planornradet danner to tydelige landskapsrom;

"Det ferste og mest tydelige landskapsrommet er det som ofte omtales og betegnes som Tanumplataet. Svartoråsen og Ringiåsen i vest danner landskapsrommets vegg i vest. Terrenget faller mot nord-øst og sør slik at platået oppleves som et tydelig landskapsrom ". Vestmarksveien 75 ligger innenfor dette landskapsrommet. Omrdet er preget av store åpne dyrkede arealer, gardsbebyggelse, randsoner med skog og anlegget på Bjerketun. Veien forbi Bjerketun er mye brukt som turvei og kulturrniljøet har stor opplevelsesverdi.

Rideaktivitet er oodvendigvis ikke i strid med formalet med bevaring av Tanumplataet. Fylkesnldmannens bekyrnring er knyttet til anleggets

volum og plassering. Forslag til ridehus er svrert stort og høyt og viI ruve i landskapet. Det store volumet viI negativt kunne pavirke opplevelsen av landskapsrommet pa Tanumplataet, det bevaringsverdige kulturmilj0et pa Bjerketun og det viI kunne en betydelig fjemvirkning, særlig sett fra landskapsrommet i sør og sørøst. For a illustrere dimensjonene viI ridehusets fotavtrykk bli omtrent fern ganger sa stort som "Granum", det eldre store leilighetsbygget pa Bjerketun (foreslatt fredet). Ridehuset viI derfor også kunne sees fra bl.a. Tanum kirkevei og vil kunne oppleves dominerende pa eksisterende kulturmiljø pa Bjerketun.

Fylkesradrnannen viser ogsa til fylkesutvalgets vedtak av 23.11.06 i forbindelse med forslag til reguleringsplan for Vestmarkveien 75. I vedtaket sto det bl.a.:

"Fylkesutvalget legger vekt pa at den nye bebyggelsen ma were bedre tilpasset omkringliggende natur- og kulturmiljø (. ..) Fylkesutvalget mener rammenefor ny bebyggelse må vurderes nærmere mht byggehøyder for å unngci at bebyggelsen blir for dominerende og eksponert".

Ridehuset med ridebane er heller ikke tenkt oppført i tilknytning til et eksisterende gardsanlegg. Fylkesrådmannen viser

i den forbindelse til § 11 i kommuneplanens bestemmelser hvor det star:

"Ny bebyggelse tilknyttet drift av landbruksomrader skal som hovedregel plasseres i tilknytning til eksisterende gardstun

cg utformes i tr&d med lokal byggeskikk. I LNF-omrader med  kulturminneinteresser skal aUe tiltak10kaliseres og utformes slik at gardsbebyggelse og landskapets karakter opprettholdes. ", Fylkesrådmannen vurderer at tiltaket er i strid med denne bestemmelsen. Av ovennevnte grunner fraråder fylkesrådmannen at det gis dispensasjon for tiltaket slik det er foreslatt. Fylkesrådmannen anbefaler sterkt at pågående planarbeid for Tanumplatået ferdigstilles før nye større tiltak av betydning for landskapsopplevelsen plan1egges.

Fylkesrådmannen vil legge til at saken er dårlig opplyst. Foreliggende skisse er vist i fugleperspektiv og gir ikke en god nok fremstilling av ridehusets volum og høyder i landskapet på Tanumplataet og i forhold til Bjerke . Før det fattes vedtak i saken bør det lages illustrasjoner, fotomontasjer el.

som viser et mer realistisk bilde av hvordan ridehuset vil fremstå i omgivelsene og landskapet. Fjernvirkningen i forhold til viktige siktlinjer må fremgå av materialet. Fylkesrådmannen ønssker eventuelt a oversendt et slikt materiale til uttalelse før vedtak fattes.

Fylkesrådmannen ber om å få

oversendt vedtak i saken. Om kommunen fatter vedtak som er i strid med vesentlig regionale eller nasjonale kulturlandskap-og kulturminneinteresser, viI fylkesrådmannen vurdere å legge saken frem for fylkesutvalget med forslag om å påklage vedtaket, jfr. forvaltningslovens § 28.

Med vennlig hilsen

Anne Traaholt Mildri Melkild 'Jt. .

Teamleder kulturrninneteamet

radgiver, nyere tids kulturminner

Kopi: Fylkesmannen

i Oslo og Akershus Naturvemforbundet i Oslo og Akershus Tanum Vel Riksantikvaren Brerum kommke, kulturvem

Vedlegg: Forslag til forskriftsfredning av Bjerketun med Riksantikvarens høringsbrev 17.3.11 

 


https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Administrasjon/Dokumentsenteret/Innsyn-og-postlister/Planbyggesak1/

Din overskrift