Årsmøteperioden juni 2013 - mai 2014

                                  Tanum Vel

                                

                                      ÅRSMØTE 2014

 

                                  Styret i Tanum Vel innbyr til Årsmøte

 

                                         mandag 26. mai klokka 19

 

                                    på Tanum og Jong Seniorsenter

 

                                               Enkel bevertning

 

Dagsorden:

 

 1. Valg
  1. Valg av referent/sekretær for årsmøtet
  2. Valg av to (ikke styremedlemmer) til å undertegne referatet fra Årsmøtet
  3. Valg av møteleder
 2. Styrets årsberetning
 3. Regnskap
 4. Valg av Styre og valgkomite
 5. Saker til behandling/orientering

        5.1 Eventuelle inkomne saker

        5.2 Orientering om ny kommuneplan – arealdel

 

Saker som medlemmene ønsker behandlet på Årsmøtet må sendes skriftlig til Styret v/nestleder innen tirsdag 20. mai.

 

Årsmøtet kan behandle enhver sak, men kan bare fatte vedtak i saker som er nevnt i innkallingen.

 

Stemmeberettigede er alle som har betalt kontingent for 2013.

Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen – se giro bakerst!

 

2. Årsberetning 2013

 Etter siste Årsmøte, holdt på Tanum og Jong Seniorsenter mandag 10. juni 2013, har Styret hatt følgende sammensetning:

 

Leder: Grethe Sofie Frog

Styremedlem: Anna Marie Graff (nestleder f.o.m. november)

Styremedlem: Gunvor Berge Svenberg

Styremedlem: Andreas Rygg

Styremedlem: Anne Strømmen Lyche

Varamedlem: Paul Ragnar Berg

Varamedlem: Anne Lise Torgersen

 

Kasserer: Tord Vatsøy / Ingvild Vatsøy påtok seg vervet f.o.m. desember 2013.

 

Styret har hatt syv styremøter i perioden. Første møte, konstituerende styremøte, ble avholdt i november 2013.

 

Tanum Vel har ifølge medlemslisten for 2013 ca. 350 medlemmer. På grunn av en meget beklagelig inkurie i fjorårets årsmøteutsendelse ble ikke giro vedlagt utsendelsen. Dette resulterte i at kun 82 medlemmer har betalt kontingent for 2013.

Hver husstand er ett betalende medlem med en stemmerett, sameier er ett medlem med en stemmerett.

 

Tanum Vel har avgitt/fulgt opp høringsuttalelser til reguleringsplaner og kommuneplaner samt hatt følgende innspill:

 

2.1        Klage fra Tanum Vel mot utbygging ved Stiftelsen utleieboliger på Emma-  

            Hjort-området:

-          Plan 1D 2012017 Jens Holes vei

-          Plan 1D 2011018 Emma Hjorts vei

 

Tanum Vel går imot oppføring av boliger på disse LNF-områdene og begrunner dette med følgende:

Bærum kommune og Akershus fylkeskommune inngikk bindende avtale om utviklingen på Emma Hjort-området. Bærum kommune overtok området og forpliktet seg til å legge vedtatt disposisjonsplan datert 16. juni 1992 til grunn for framtidig utnyttelse av eiendommen Emma Hjorts Hjem. Kartbilag – Bilag C – inngikk i nevnte disposisjonsplan fra 16. juni 1992.

Bærum kommunes forpliktelser til å utvikle eiendommen etter disposisjonsplanen med medfølgende kartbilag C er tinglyst som heftelse på eiendommen. Begge utbyggingsforslagene ligger innefor kartfestet LNF-område i tinglyst disposisjonsplan, og kan etter velets mening ikke nedbygges.

Disposisjonsplanen vektla sterk at viktige landskapsvern – og kulturminner skulle ivaretas til beste for de psykisk utviklingshemmede og framtidig nye beboere (omvendt integrering) på eiendommen.

 

Tanum Vel mener at boligbygging på de aktuelle områdene ikke må tillates. Dette fordi det vil bryte med Emma Hjort-stiftelsens intensjoner og formål med sin gave, og strider mot tinglyst heftelse og gjeldende reguleringsplan.

Hensynet til de utviklingshemmede som bruker området må ivaretas. Viltkorridoren må også sikres. Del av området som inngår i det prioriterte kulturlandskapet Jong/Bjørnegård, og en tursti gjennom området som kobler seg til en oldtidsvei må antas å ligge på historisk veigrunn. Området er et viktig landskapsdrag mellom Jong/Sandvika-området og Tanumplatået/Vestmarka.

 

2.2        Områdeutvikling, Bærum kommune: Kommuneplanens arealdel 2013-2030 – 

         innspill til arealbruksendring – arkivsak 12/23153

        

         Tanum Vel støtter revidert forslag til arealstrategi: ”Vi vil styre boligbyggingen mot 

         fortetting i utvalgte områder og begrense fortetting i resten av kommunen.”

         Medfølgende strategisk arealkart for perioden 2013.2030 som retningsgivende for   

         utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner støttes. Støtten gis  

         under forutsetning av at det nå virkelig blir reell politisk styring med veivalgene og ikke

         fortsatt ”bit-for-bit”-politkk. At utviklingen virkelig blir som rådmannen skisserer: ”Det 

         er viktig i størst mulig grad å hindre konflikter og nedbygging av verdifulle

         grøntområder og jordbruksområder.”

         Kommunens forslag om utvikling og vektlegging av en god grønnstruktur med bevaring 

         av eksisterende nærfriluftsområder og etablering av allment tilgjengelige  grøntområder støttes. En god sammenhengende grønnstruktur er svært viktig for kommunens innbyggere.

 

         Tanumplatået inklusive Tanumskogen

         Kommunedelplan for Tanumplatået og Hornimarka har i lang tid vært under  

         planbehandling. Tanum Vel forutsetter at det nasjonalt verneverdige Tanumplatået nå

         gis varig vern. At platåets status som et av de 15 nasjonale verneverdige   kulturlandskap

         i Norge og et av de mest verneverdige kulturlandskap i Akershus nå endelig får vernet

         som sikrer platået for framtiden.

 

         Jong/Bjørnegård

         Området ligger som LNF i kommuneplanens arealdel og som prioritert kulturmiljø i

         kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljø.

         Tanum Vel har støttet at områdene sikres i vedtatte planer. Velet har ikke endret   syn. 

         Velet anmoder om at det ikke blir arealbruksendring for dette området.

 

2.3        Angående Bærum kommunes ”Kommundedelplan for Tanumplatået”

 

Velet uttalte bl.a.:

Tanum Vel konstaterer med tilfredshet at det er utarbeidet en kommunedelplan for Tanumplatået, et nasjonalt verneverdig kulturlandskap.

 

I følge Bærum kommunestyres vedtak 24. mars 1977 skal velforeningene i Bærum representere lokalmiljøet i forhold til kommunen. Dette er også senere presisert av Bærums politiske ledelse. Dette skulle tilsi at det er velet som i størst grad har mulighet for å kunne påvirke forslag til endringer som angår vårt lokalsamfunn før beslutninger tas og endringer gjennomføres.

Tanum Vels formålsparagraf lyder: ”Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og medlemmenes trivsel og sikkerhet”.

Årsmøtet er velets øverste myndighet, og på års- og medlemsmøtene diskuteres og fastlegges styrets arbeidsoppgaver ut fra saker som til enhver tid er aktuelle for vårt lokalmiljø og vil komme oss til gode. Årsmøtet har gjennom 30 år presisert at det er en viktig oppgave for velet å arbeide for å overlevere de kvaliteter som kjennetegner området – blant annet sikre Tanumskogen/Tanumplatået for kommende generasjoner.

Samtidig har velet sagt ja til store boligfelt innen velets område. I løpet av 1980/90-åra fram mot år 2010 er betydelige områder innen velets område utbygd, for eksempel Granåsen, Juterudåsen, Hiltonåsen, Vågebytoppen, Vestre Jong, Haug/Kirkerud og Emma Hjorth-området.

Siden 1984 er det kommet over 2 000 boenheter i feltutbygging innen velets område pluss en betydelig fortetting i villahager, dvs. minst 7 000 nye mennesker. Innen velets grenser bor det nå over 10 000 mennesker. Store områder har skiftet karakter.

 

Nær til alle disse boligene ligger Tanumskogen og Tanumplatåets vidstrakte jordbruksarealer – et rikt kulturlandskap med enestående arv fra tidligere slekters virksomhet. Et unikt område sett også i regional og nasjonal sammenheng, rangert som et av de 15 mest verneverdige kulturlandskap i Norge.

Tanumplatået ligger nå inne i kommuneplanen som LNF med kulturlandskapsinteresser.

Det er også vedtatt flere reguleringsplaner, bl.a.:

Tanum kirkeveier. De går fra grensa mot Asker forbi Tanum kirke og videre til Skui hoppbakke, formål: Spesialområde bevaring.

Tanumveiområdet. Her er Tanumskogen inne i reguleringsplanen som LNF-område, med formål å sikre: Natur- og kulturverdiene i Tanumskogen, vekslingen mellom åpent kulturlandskap og naturområder og bruken av området som friluftsområde.

 

Tanumplatået

Innledning.

Mandatet til planoppdraget ble gitt i forbindelse med Bærum kommunes Miljømelding 2007-2010 der kommunestyret vedtok at det skal igangsettes verneplan for Tanumplatået.

I 2007-2008 er det fattet flere politiske vedtak som angår Tanumplatået:

- Kulturvernplanen innarbeides i arealdel

- Kulturvernplanen med temakart skal gis status som delplan til Kommuneneplanens 

  arealdel.

- Ved kommunestyrets behandling av Miljømeldingen: Verneplan for Tanumplatået skal

   igangsettes (20.06.2007).

- Ved formannskapets behandling av Kommuneplanens arealdel, Planprogram: I

   samarbeid med grunneierne gjennomføres vern av Tanumplatået som særdeles viktig 

   kulturlandskap (16.06.2008).

 

Arbeidet for vern av Tanumplatået, inklusive Tanumskogen, har en lang historie.

Riksantikvaren, Universitetets oldsakssamling, Miljøverndepartementet, Direktoratet for Naturforvaltning, Akershus Fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, samt mange frivillige organisasjoner har i over 30 år påpekt de meget store, samlede verneverdiene på Tanumplatået som er kjent til nå. Fagetatene og organisasjonene har oppfordret kommunen til å sikre varig vern av Tanumplatået for framtiden, etter plan-og bygningslovens bestemmelser. 

Platået kan også vernes etter overordnet lovverk

Arbeidet for vern av Tanumskogen/Tanumplatået hat vært den største og mest langvarige saken i Tanum Vels historie (fra 1978 til d.d.). Derfor vedlegges velets uttalelse i sin helhet til årsmøteutsendelsen. Uttalelsen inneholder bl.a. nærmere beskrivelse av verneverdiene, trusselsbildet, ridesenter, politiske holdninger/vedtak m.m.

 

2.4        Skiskytteranlegg i Vestmarka

Regulering av område for skiskytteranlegg m.m.:

Som mange er kjent med, er det nå ute til høring reguleringsplan for et skiskytteranlegg ved Vestmarksetra, nå kalt Franskleiv.

I fjor skrev velet: ”Det har vært mange meninger om dette, lokale krefter med idrettslag og Bærum kommune i spissen har frontet utbyggingsplanene, mens det fra overordnet hold, Departementet og Fylkesmannen, er kommet klare beskjeder om at marka-kommunene må tenke samarbeid, og at det ikke kan påregnes at alle 19 marka-kommuner skal kunne ha sine ”egne” anlegg. Man må tenke regionalt. I den forbindelse er det naturlig å se til de planer for et fullt utbygd skiskytteranlegg som foreligger for Sollihøgda. Disse planene ble utarbeidet så tidlig som i 2006 i samarbeid med grunneier, Simostranda skiskytterklubb og kommunene. Området er svært velegnet støymessig, det er lett langrennsterreng, svært snøsikkert og lett tilgjengelig med bil og buss langs E 16. Området er framtidsrettet med tanke på ny vei som kommer, samt framtidig utbygging av Avtjerna.

Tanum Vel har uttalt at man må se hen til disse planene, og vi er således på linje med overordnete myndigheter og miljøvernorganisasjonene. Vestmarksetra er svært viktig for alle brukere av marka, det være seg organisert idrett eller uorganiserte tiltak som tur og trening i stille natur. Også her har vi nå fått gehør fra Fylkesmannen. Undersøkelser viser at opptil 80 % av brukere i marka oppsøker naturen nettopp for stillhet, ro og urørt natur. Det må derfor være legitimt å stille spørsmål ved om skiskyting i et utfartsområde er det rette og ønskete tiltaket for flertallet av marka-brukere”.

Rådmannen skriver i sin uttalelse til reguleringsplanforslaget:

”Forslaget kan ikke sies å være i henhold til Flerbruksplanens mål om at ”enkle opplevelsesorienterte aktiviteter som stiller små krav til tilrettelegging og personlig utstyr, skal prioriteres”. 

Franskleiv og områdene rundt Gupu, Nedre Gupu og Furuholmen er et av Bærums mest besøkte friluftsområder. Bruken har vært tradisjonell – turgåing, sykling og ski. I det senere er Nedre Gupu aktivitetsområde, skileikområde, rundløype og rulleskiløype etablert, fremdeles med lav grad av tilrettelegging. Parkeringsplassen og et eventuelt skiskytteranlegg vil være innfallsporten til disse områdene. Større skiarrangementer vil føre til at bruken for andre brukergrupper blir begrenset/forringet.

Et skiskytteranlegg med dam, snøproduksjonsanlegg, bygninger, voller, standplasser og vide skytetider (alle ukens dager) kommer til å redusere ”markatravernes” opplevelseskvaliteter i området. Det tradisjonelle friluftslivet har mange ganger flere brukere av dette området enn medlemstallet for skiskyttergruppene. Bortfall av skyting lørdager og søndager ville bedret friluftslivets forutsetninger.

Parkeringskapasiteten på Franskleiv kan på gode utfartsdager til tider være sprengt. Behovet for utvidelse av kapasiteten er reell i lys av aktiviteter som har kommet og vil komme i området”.

Vestmarkveien fra Kattås til Franskleiv er svært smal (to busser kan ikke møtes), svingete, bratt og uten gang- /sykkelvei/fortau. Veien er farlig for myke trafikanter. 

For idrettsanleggene legges det vekt på at anlegget er ”et mindre treningsanlegg”. Men foreslåtte reguleringsbestemmelser åpner for at inntil tre helgearrangementer (konkurranserenn/mesterskap) med over 500 deltakere kan arrangeres per vintersesong. Skyting tillates mandag – lørdag klokka 08 – 22 og søn- og helligdager klokka 14-20, etter forslag fra idrettslagene.

Tanum Vel mener at skiskytterplanen vil gå på bekostning av det tradisjonelle, enkle friluftslivet. Innfallsporten til Vestmarka, Franskleiv, vil bli konfliktfylt. Flertallet av velets medlemmer ønsker ikke en slik situasjon og går mot skiskytteranlegget her, og mener som tidligere at Sollihøgda er et bedre alternativ også sett i regionalt perspektiv.

Velet er for at det tradisjonelle friluftslivet skal ha forrang i dette området.

 

2.5        Mobildekning 

          Furusetlia huseierforening ønsket støtte til sin protest mot planlagt mobilmast   nedenfor Furusetlia. Det har ikke lyktes styret i Tanum Vel å finne fram til hvem som står bak

          konkrete planer om en slik mast, men vi har i brev støttet Furusetlia huseierforening i

         deres protest, og påpekt at det er viktig at beboernes stemme blir hørt.

         Deler av Tanum Vels område har svært dårlig mobildekning, og Styret har gjort 

         forespørsler om hva som skal til for å få tilstrekkelig dekning i hele området. Dette har

         både praktisk og sikkerhetsmessig betydning for velets medlemmer. Så vidt Styret har

         funnet ut, er det ingen mobiloperatører som for tiden har planer om utbygging i området.

         I årsmeldingen for 2012 skrev velet:

         ”Bærum kommune har etter søknad fra Technogarden Engeneering Resources AS på

         vegne av Mobile Norway AS gitt midlertidig dispensasjon på ubestemt tid fra

         reguleringsplanen for oppføring av en basestasjon - mast og utstyrshytte – i krysset

         Tanumveien/Juterudveien. Masten vil være 24 m høy og utstyrshytten 2,3 x 2,8 m i

         grunnflate og 2,9 m høy. Formålet er å sikre sikker og rimelig mobil infrastruktur for

         telefoni/bredbånd i området. Tomten der anlegget ønskes plassert er i dag regulert til veiformål. Kommunens vei- og trafikkenhet og Statens veivesen har ikke motsatt seg at      det gis dispensasjon.  

        Naboer til den aktuelle tomten, herunder Juterud boligsameie, protesterte under

        behandlingen i kommunen, bl. a. med henvisning til at masten er høy og skjemmende og ligger midt i et boligområde. Tanum Vel støttet protestene, og viste til at det ikke er et

        uttalt behov for bedre mobildekning i området. Etter kommunens vedtak har enkelte

        naboer klaget til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tanum Vel har støttet klagen. 

        Klagen vil bli framlagt for kommunens planutvalg som vil ta stilling til om det er

        grunnlag for å omgjøre vedtaket. Dersom utvalget ikke tar klagen til følge, sendes saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.”

        Mobilmasten her er nå kommet opp.  Når fastnettet etter hvert fases ut, ser Styret at det kan være behov for bedret mobildekning innen velets område. Da etter en grundig forutgående kartlegging av dekningen.

2.6        Nettstedet

 Mål for nettstedet er å gjøre medlemmer og andre kjent med Tanum Vel og Styrets aktiviteter, og på sikt utvikle to-veis kommunikasjon mellom Styret og velets medlemmer via nettstedet. En forutsetning for dette er at nettstedet holdes oppdatert. Dette har ikke vært fulgt opp i den perioden som årsberetningen dekker. Styret arbeider med en fullstendig gjennomgang og oppdatering.

 

2.7        Flytting av postkontoret fra ICA til SmartClub

Posten flyttet Slependen postkontor fra ICA Slependen til SmartClub f.o.m. juli 2011. Tanum Vel har blitt kontaktet av mange medlemmer som er bekymret for flyttingen, spesielt fordi det nå er vanskeligere å komme seg på postkontoret for de som ikke disponerer bil.

 

Tanum Vel har tidligere tatt saken opp med Posten og Bærum kommune, både administrasjonen og politikerne, samt kontaktet Asker og Bærum Budstikke, som har skrevet flere artikler om saken. Videre har vi samarbeidet med brukerrådet på Tanum og Jong Seniorsenter, som også har engasjert seg i postkontorflyttingen. 

Våre ankepunkter mot den nye plasseringen er at SmartClub er vanskelig tilgjengelig for folk som ikke disponerer bil. SmartClub ligger i en trafikkmaskin et stykke fra boligbebyggelsen, og tilgjengeligheten til fots er svært dårlig. Skal man ta offentlig kommunikasjon fra vårt område til SmartClub er buss med bussbytte minst en gang eneste alternativ for mange. Bussturen tar i beste fall 40-50 minutter en vei. Også med bil er tilgjengeligheten til SmartClub i perioder dårlig, særlig før jul og på andre handle-topper, som ofte sammenfaller med tidspunkter hvor det er behov for å besøke postkontoret.

Både velet og brukerrådet for Tanum og Jong Seniorsenter henvendte seg før flyttingen til Posten for å undersøke om det var mulig å få beslutningen om flytting til SmartClub gjort om. Tilbakemeldingen var at post-i-butikk- ordningen settes ut for anbud hvert tredje år, og at SmartClub vant denne anbudsrunden. Flyttingen ble derfor gjennomført som planlagt.

Posten følges opp. Neste anbudsrunde blir trolig utlyst juli/august 2014. Velet vil følge opp for å få til en bedre postkontorløsning for beboerne i Tanum-området.

 

 

 

 

2.8        Representasjon

 1. Deltatt på møte i Bærum Velforbund
 2. Deltatt på årsmøte i Bærum Velforbund
 3. Deltatt på møte velene/formannskapet
 4. Deltatt på to møter om skiskytterarenaen i Vestmarka

 

 

 

 

 

 

                                                        Styret

 

Grethe Sofie Frog                                             Anna Marie Graff

 

Gunvor Berge Svenberg                                   Anne Strømmen Lyche

 

Andreas Rygg                                                    Anne Lise Torgersen

 


 

 1. 3.            Regnskap / Budsjettforslag


 

4.    Valg

 

Forslag til ny styresammensetning utdeles på Årsmøtet.

 

Valgkomite: Odd Vedeld, Trygve Holmsen, Kristin Bergum

 

Nåværende Styres forslag til nytt varamedlem i valgkomiteen deles ut på Årsmøtet.

 

 

5.     Saker til behandling/orientering

 

        5.1 Eventuelt innkomne saker

        5.2 Orientering om ny kommuneplan – araealdel ved planlegger Terje Hansen.