Vellykket årsmøte

Vi beklager at publiseringssystemet har endret på vårt oppsett og arbeider mot nettleverandøren for å få til en forbedring

 

MØTEREFERAT

ÅRSMØTE 2014

TANUM VEL

26.mai 2014, Tanum og Jong eldresenter

Dagsorden:

1. Valg

 1. Valg av referent / sekretær for årsmøtet
 2. Valg av to til å undertegne referatet fra årsmøtet
 3. Valg av møteleder
 4. Styrets årsberetning
 5. Regnskap
 6. Valg av styre og valgkomite
 7. saker til behandling / orientering
  1. Eventuelt innkomne saker
  2. Orientering om ny kommunedelplan - arealdel

Styreleder Grethe Frogh ønsket velkommen til 17 deltagere samt styret og valgkomiteen før hun ga ordet til Anna Marie Graff, nestleder i styret, som ledet resten av møtet.

1. Valg

 1. Anne Strømmen Lycke ble valgt til referent
 2. Yngvar Bugge og Hilde Haugen ble valgt til å undertegne referatet
 3. Anna Marie Graff ble valgt til møteleder

2. Styrets årsberetning

 1. Det ble reist innsigelser fra salen på at referat fra forrige årsmøte ikke er tilgjengeliggjort for medlemmene samt at balanse og revisor beretning ikke er inkludert i sakspapirene. Styret tok dette til etterretning og vil legge årets referat ut på Tanum veis hjemmesider. Balanse i vanlig forstand settes ikke opp men saldo på konto vil bli vedlagt referatet sammen med oversikt over eventuelle eiendeler. Styret beklaget manglende revisor uttalelse i vedlegget.
 2. De sakene det ble orientert om var:
 3. Klage fra Tanum Vel mot utbygging ved Stiftelsen Utleieboliger på Emma Hjort området. Veiet har gått imot utbygging i disse LNF områdene. Videre vil utbygging stride mot Emma Hjort stiftelsens intensjoner og formål, og være i strid med tinglyst heftelse og gjeldende reguleringsplan. Årsmøtet støttet fremdeles synspunktet til Veiet.
 4. Områdeutvikling, Bærum kommune: Kommuneplanens arealdel 2013-30, innspill til arealbruksendring (arkivsak 12/23153). Trenden i kommuneplanen er å bygge sentra som ikke er bilbaserte. I vårt område vil det si bymessig utbygging av Sandvika og Hamang. Tanum vel vil fortsatt arbeide for verning av Tanumplatået inkludert Tanumskogen. Veiet vil videre anmode om at det ikke gjøres endringer i arealbruken for Jong/Bjørnegård. Møtet diskuterte et samarbeid med Bjørnegård skole når det gjelder planer om utvidelse av denne - det naturlige her er om skolens organer kontakter Veiet. En utbygging vil trolig ikke være aktuelt i neste periode. Videre ble en eventuell flytting av trafoen på Hamang diskutert. Dette prosjektet må sees i sammenheng med utbyggingen av E16 og eventuell boligbygging i Industriveien. Tidsplanen her er usikker.
 1. Angående Bærum kommunes {Kommunedelplan for Tanumplatået' - Anna Marie Graff orienterte om denne saken som har vært den største og mest langvarige saken for Tanum Vel. Årsmøtet roste arbeidet som er utført gjennom årene og vil opprettholde Velets posisjoner i saken.
 2. Skiskytteranlegg i Vestmarka. Saken er enstemmig sendt ut til offentlig høring av Plan og miljøutvalget. Tanum Vel sendte inn høringsuttalelse der man ber om at et felles anlegg med Hole kommune ved Sollihøgda utredes og legges frem før man tar beslutning, man påpekte støy og fortrengsel av vanlig friluftsliv samt utfordringene med Vestmarkveien dersom trafikken øker ytterligere. Det ble uttrykt bekymring for skolebarn og økt trafikk i den smale Vestmarkveien. Årsmøtet er fremdeles skeptiske til skiskytteranlegget og er særlig opptatt av veiløsningen og det alminnelige friluftslivets plass.
  1. Mobildekning. Dette er et problem i området; det er stedvis dårlig dekning samtidig som ingen vil ha mast i sitt nærområde. Dette kan bli en utfordring fra 2017 når fasttelefonene kobles fra. Det ble orientert om at Tanum Høyre har bedt om at mastene males mørk grønne for å gli bedre inn i landskapet og at kommunen tar dette med som et krav når det gis byggetillatelse.
  2. Nettstedet til Tanum Vel. Det ble gitt en kort orientering. Anne Lise Torgersen har gjort en god jobb med å oppgradere sidene.
   1. Flytting av postkontoret. Postkontoret er på Smart Club som har vanskelig tilgjengelighet. Styret har klaget på lokaliseringen men den er gitt etter en anbudsrunde med opsjon for utvidelse på 1+1 år til. Det betyr at det trolig ikke blir ny anbudsrunde på dette før i 2016. Styret undersøker saken og følger opp videre.
   2. Representasjon: det ble orientert om hvilke arenaer og møter Veiet har deltatt på i forrige periode.

Årsmøtet godkjente enstemmig styrets årsberetning.

3. Regnskap

Styret la frem årets regnskap som viser et underskudd på kr. 8.325,90. Styret har begrenset utgiftene til et minimum. Medlemsinnbetalingene ble på 10.025 kr mot 30.000 kr i budsjettet. Årsaken synes å være at det ikke ble delt ut giro blankett i forrige innkalling til årsmøte. Velets bankkonto har en saldo på 181.000 kr.

Møtet ba styret finne måter å nå medlemmene og beboerne på som er effektive; vurdere å sende med Posten eller dele ut en side til alle med henvisning til papirer på nettet f.eks.

Årsmøtet godkjente enstemmig regnskapet for 2013.

 


Budsjettet for 2014 ble fremlagt med en mindre endring til det utsendte materialet. Det budsjetteres med inntekter på 25.000 kr og et budsjett i balanse. Miljøstipendet strykes og tilsvarende beløp legges på driftsutgifter for bl.a. å betale kasserer.

Årsmøtet godkjente budsjettet for 2014.

4. Valg

Valgkomiteen har bestått av Trygve Holmsen, Odd Vedeld og Kristin Bergum.

Deres forslag til nytt styre ble enstemmig godkjent. Nytt styre er:

Anne Strømmen Lycke, styreleder for 1 år

Anna Marie Graff (ikke på valg)

Grethe Sofie Frog for 2014/15

Anne Lise Torgersen for 2014/15

Gunvor Berge Svedberg for 2014/15

Bernt Olle Dahl, varamedlem for 1 år

Styret foreslo at Valgkomiteen gjenvelges. Arsmøtet ga sin tilslutning til forslaget.

Styret vil få bekreftet at revisorene Ulf G Johansen og Ragnhild Melhus Guddal tar gjenvalg.

5. Saker til behandling I orientering

Det var ingen innkomne saker til behandling.

Den oppsatte saken med orientering fra planlegger Terje Hansen om kommunedelplanen måtte utgå pga forfall. Anna Marie Graff orienterte kort.

Videre ble det orientert om at det er stjålet 3 benker. Styret vurderer merking av benkene.

Medlem Yngvar Bugge foreslo å gjøre endring i vedtektekene slik at man har enkeltmedlemmer og ikke huseierforeninger og sameier som medlemmer. Forslaget om slike endringer legges frem for neste årsmøte.

Årsmøtet takket Ingrid og Tord Vats øy for innsatsen som kasserere og Andreas Rygh for arbeidet i styret.

Arsmøtet ble hevet kl 21.

 

 


Deltagerliste i tillegg til styret:

Yngvar B Bugge, Ekkoveien Hilde Haugen, Staverhagan G Eresland, Lychesvingen Elisif Haugland, Tanumveien Aagot Bakke, Staverbråtan

Inger Helene Vandvik, Staverbakken Bodvar Vandvik, Staverbakken Ludvig N W Daae, Staverbakken Ellen Heiro, Rugdefaret

Andreas Rygg, Furusetlia

Maria Rygg, Furusetlia

Ragnhild Sprovi

Erling Staver, Vestmarkveien Invild Vatsøy, vestmarkveien

Per Erik Øverli, Tanumstien Trygve Holmsen, Billingstadveien, Odd Vedeld, Staverbakken